Privacyverklaring voor aanvragers

CAMBRIO verzamelt en verwerkt de informatie die u verstrekt wanneer u solliciteert voor een functie bij CAMBRIO ("Persoonlijke Gegevens"). Deze privacyverklaring voor sollicitanten ("Privacyverklaring") zet uiteen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, evenals uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Engels

Privacybeleid voor aanvragers - CAMBRIO

1. Inleiding

CAMBRIO verzamelt en verwerkt de informatie die u verstrekt wanneer u solliciteert voor een functie bij CAMBRIO ("Persoonlijke Gegevens"). Deze privacyverklaring voor sollicitanten ("Privacyverklaring") zet uiteen welke Persoonlijke Gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, evenals uw rechten in verband met de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens.

"Persoonsgegevens" zijn alle soorten informatie waarmee een levende persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

In deze Privacykennisgeving wordt de term "verwerking" gebruikt voor alle activiteiten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, verwerken, opslaan, delen, openen, gebruiken, overdragen en verwijderen van informatie.

De "GDPR" is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679). Het is een verordening gericht op het beschermen van persoonlijke gegevens van individuen.

2. Doeleinden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

2.1 Administratie van de sollicitatieprocedure en beoordeling van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses, inclusief informatieverificatie

CAMBRIO kan uw Persoonlijke Gegevens verwerken om de sollicitatieprocedure te beheren. Dit omvat de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens om uw vaardigheden, kwalificaties en interesses te toetsen aan de specifieke functie waarvoor u gesolliciteerd hebt, evenals het nemen van maatregelen om na te gaan of de door u verstrekte informatie juist en nauwkeurig is, bijvoorbeeld door middel van referentiechecks. Persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt, zijn onder meer:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Functie waarvoor u solliciteert en functievoorkeuren, hoe u over de functie hebt gehoord, uw bereidheid om te reizen als de functie dat vereist
 • Informatie over huidige tewerkstelling
 • Onderwijs
 • Werkervaring
 • Formele kwalificaties
 • Kwalificaties (zoals taalvaardigheden, computerkennis en speciale vaardigheden)
 • Informatie van persoonlijkheids-, psychometrische en bekwaamheidstesten, inclusief uw antwoorden en door de leverancier gegenereerde rapporten en evaluaties
 • Referenties
 • Andere informatie die u verstrekt in uw Curriculum Vitae en/of persoonlijke brief

Uw Persoonlijke Gegevens worden verwerkt op basis van CAMBRIO's legitieme belangen om uw sollicitatie te beheren, om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen en om uw informatie te verifiëren, alsook om de door u gevraagde stappen te ondernemen voorafgaand aan het mogelijke aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure. Wanneer de sollicitatieprocedure is afgesloten, zullen wij uw Persoonlijke Gegevens nog negen maanden bewaren of een langere of kortere periode die in uw land is toegestaan om een juridische claim uit te oefenen, te vestigen of te verdedigen. Indien u in dienst treedt bij CAMBRIO, zullen wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren gedurende uw tewerkstelling in overeenstemming met de CAMBRIO Privacy Policy.

2.2. Achtergrondcontroles uitvoeren

Indien de functie waarvoor u solliciteert een lokaal antecedentenonderzoek vereist en voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, zal CAMBRIO uw Persoonlijke Gegevens verwerken met het oog op het uitvoeren van antecedentenonderzoek. Persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, omvatten:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Kopie van je strafblad
 • Financiële informatie (bijv. kredietcontroles)
 • Referenties

Uw Persoonlijke Gegevens worden verwerkt op basis van CAMBRIO's legitieme belangen om na te gaan of uw achtergrond geschikt is voor CAMBRIO's activiteiten en de job waarvoor u gesolliciteerd hebt. Bovendien heeft CAMBRIO er belang bij om de door u verstrekte informatie te verifiëren.

Alle verwerkte strafbladen worden onherroepelijk gewist nadat CAMBRIO het antecedentenonderzoek heeft uitgevoerd.

2.3. Registratie en communicatie van carrièremogelijkheden

Indien u hiervoor uw toestemming geeft, zal CAMBRIO uw Persoonlijke Gegevens ook verwerken voor andere mogelijke functies binnen CAMBRIO en u op de hoogte houden van mogelijke carrièremogelijkheden die passen bij uw profiel. Persoonlijke gegevens die verwerkt worden voor dit doel omvatten:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Functie waarop u eerder hebt gesolliciteerd en functievoorkeuren, hoe u over de functie hebt gehoord, uw bereidheid om te reizen als de functie dat vereist
 • Informatie over huidige tewerkstelling
 • Onderwijs
 • Werkervaring
 • Formele kwalificaties
 • Kwalificaties (zoals taalvaardigheden, computerkennis en speciale vaardigheden)
 • Referenties
 • Andere informatie die u verstrekt in uw Curriculum Vitae en/of persoonlijke brief

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming intrekken in overeenstemming met paragraaf 6 hieronder.

De Persoonlijke Gegevens die verwerkt worden voor de hierboven vermelde doeleinden zullen bewaard worden gedurende twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf het moment dat de sollicitatieprocedure afgesloten is. CAMBRIO zal uw Persoonlijke Gegevens echter nog langer bewaren, indien u CAMBRIO laat weten dat u in aanmerking wenst te komen voor andere functies binnen CAMBRIO. Dergelijke kennisgeving vormt een hernieuwde toestemming voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, en CAMBRIO zal uw Persoonlijke Gegevens dan nog eens 12 maanden langer bewaren.

CAMBRIO zal ernaar streven u een herinneringse-mail te sturen op het einde van de periode van twaalf maanden. Als u in dienst treedt bij CAMBRIO, zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende uw tewerkstelling in overeenstemming met de CAMBRIO Privacy Policy.

2.4. Juridische claims vaststellen, uitoefenen en verdedigen

CAMBRIO kan uw Persoonsgegevens verwerken met het oog op het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van mogelijke rechtsvorderingen. De Persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt, omvatten dezelfde categorieën van Persoonsgegevens als hierboven beschreven.

Uw Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit artikel 2.4 worden verwerkt op basis van een legitiem belang voor CAMBRIO om mogelijke rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en/of te verdedigen in geval van een geschil of controverse tussen u en CAMBRIO, gerelateerd aan de aanwervingsprocedure en/of uw sollicitatie.

Zoals hierboven uitgelegd, worden de Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, opgeslagen totdat de sollicitatieprocedure voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd, is afgesloten (met uitzondering van achtergrondcontroles die worden verwijderd in overeenstemming met paragraaf 2.2 hierboven) en nog eens negen maanden of een langere of kortere periode die in uw land is toegestaan om een rechtsvordering uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen.

3. Openbaarmaking en overdracht van persoonlijke gegevens

CAMBRIO kan Persoonsgegevens die verwerkt worden voor de doeleinden vermeld in punt 2 hierboven doorgeven aan andere bedrijven binnen CAMBRIO. Deze ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de EU/EER. Om een adequate bescherming van de Persoonlijke Gegevens te garanderen wanneer ze worden doorgegeven (ongeacht naar welk land ze worden doorgegeven), hebben zowel de verzendende als de ontvangende CAMBRIO-entiteit een overeenkomst voor de overdracht van gegevens binnen de groep gesloten. Dit betekent dat de ontvangende CAMBRIO-entiteit de Persoonlijke Gegevens moet beschermen, bijvoorbeeld door te voldoen aan de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie met betrekking tot de gegevensoverdracht.

Bovendien kan CAMBRIO gegevens delen met externe partijen zoals verkopers en dienstverleners die in opdracht van CAMBRIO Persoonsgegevens verwerken. Als en wanneer Persoonlijke Gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU/EER, zal CAMBRIO ervoor zorgen dat de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie zijn afgesloten tussen de CAMBRIO entiteit die de gegevens doorgeeft en de ontvangende externe partij. Als alternatief zullen andere waarborgen worden ingevoerd vóór een dergelijke overdracht.

You are entitled to receive a copy of any documentation demonstrating that appropriate safeguards have been taken in order to protect your Personal Data during a transfer outside the EU/EEA regardless of whether it is an intra-group transfer or a transfer to an external party. To request such a confirmation, please send your request to cevinpl@pnzoevb.pbz.

Overdrachten in overeenstemming met deze paragraaf 3 worden gedaan voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven en zijn gebaseerd op dezelfde rechtsgrond als van toepassing is op elk respectief doel dat hierboven in paragraaf 2 is uiteengezet.

If you would like further information of countries outside the EU/EEA to which your personal data may be transferred, contact us at cevinpl@pnzoevb.pbz.

CAMBRIO kan uw Persoonlijke Gegevens (zoals naam, sofi-nummer, adres en informatie over uw inkomen) ook verstrekken aan overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding en belastingaangifte.

4. Uw rechten

4.1. Recht op rectificatie en toegang

CAMBRIO zal stappen ondernemen in overeenstemming met de GDPR om uw Persoonlijke Gegevens accuraat, volledig en up-to-date te houden. Als u vaststelt dat Persoonsgegevens die op u betrekking hebben ontoereikend, onvolledig of onjuist zijn, hebt u het recht om de Persoonsgegevens te laten corrigeren.

Further, you also have the right to request access to the Personal Data that we process about you. Such requests should be made to the Privacy Policy page.

4.2. More specifically, you have the below listed rights under the GDPR. All requests should be made to the Privacy Policy page.

a) een bevestiging vragen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Als dat het geval is, hebt u recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en aanvullende informatie, zoals het doel van de verwerking. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u het verzoek digitaal indient, wordt de informatie verstrekt in een machinaal leesbaar formaat.

b) op basis van uw specifieke situatie bezwaar maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van CAMBRIO;

c) wanneer de Verwerking was gebaseerd op uw toestemming, uw toestemming te allen tijde intrekken;

d) onder bepaalde omstandigheden uw Persoonsgegevens laten wissen;

e) onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken; en

f) voor de GDPR-vereisten inzake gegevensoverdraagbaarheid, een machineleesbare kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming en wanneer de persoonsgegevens door u aan CAMBRIO zijn verstrekt.

4.3. Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van je Persoonsgegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar je woont, waar je werkt of waar volgens jou een schending van de GDPR heeft plaatsgevonden.

5. Contactgegevens

The controller for your Personal Data is the CAMBRIO entity that you are applying to and another CAMBRIO entity if necessary to further fulfill the above-stated purposes. If you have any questions about who the controller is of your Personal Data, please contact us at cevinpl@pnzoevb.pbz.

6. Intrekking van toestemming

U kunt te allen tijde uw toestemming of alle toestemming die u hierboven aan CAMBRIO heeft gegeven met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens herroepen.

You may revoke your consent. CAMBRIO will cease to process your Personal Data relating to the purposes for which your consent has been revoked and you will receive verification by CAMBRIO that your Personal Data no longer will be processed for that purpose.