Wettelijke kennisgeving

Lees deze juridische verklaring zorgvuldig door voordat u deze website (de "Site") gebruikt.

Het materiaal op de site wordt aangeboden door CAMBRIO, 1445 Kemper Weide Drive, Cincinnati, OH 45240-1637 ("CAMBRIO") als een dienst aan haar klanten en mag uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt.

Door de Site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, mag u de Site niet gebruiken en moet u deze verlaten.

Auteursrechtelijke informatie

De informatie op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, grafieken, beelden, audioclips en software is eigendom van CAMBRIO en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht.

Ongeautoriseerd gebruik of distributie van materiaal op de Site kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten en is onderhevig aan civiele en strafrechtelijke sancties.

De Site of een deel ervan mag niet, tenzij anders aangegeven, worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMBRIO. Wijzigingen aan de inhoud van de Site zijn uitdrukkelijk verboden.

U gaat ermee akkoord onbevoegd kopiëren van de materialen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle werknemers, indien van toepassing, van uw organisatie zich aan deze beperkingen houden.

De Site kan afbeeldingen bevatten die onder het auteursrecht van derden vallen.

Handelsmerkinformatie

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, merknamen en logotypes die op de site worden weergegeven eigendom van CAMBRIO, haar filialen of joint venture partners. De handelsmerken, merknamen en logo's van CAMBRIO mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMBRIO.

Geen garanties of verklaringen

INFORMATIE OP DE SITE WORDT GELEVERD "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. IN GEEN GEVAL ZAL CAMBRIO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE, OF VOOR INFORMATIE OP OF GEBRUIK VAN ENIGE ANDERE GEKOPPELDE WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW BEHANDELINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE INFORMATIE, ZELFS ALS CAMBRIO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

CAMBRIO geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik en de inhoud van andere websites waartoe u toegang krijgt via de Site. Dergelijke toegang wordt enkel aangeboden voor uw gemak en betekent niet dat CAMBRIO de inhoud of het gebruik van dergelijke websites goedkeurt of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Bovendien moet u voorzorgsmaatregelen nemen en ervoor zorgen dat wat u ook selecteert voor uw gebruik, vrij is van zaken als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

Bovendien garandeert CAMBRIO niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere items die op de Site kunnen voorkomen. De informatie op de Site kan op elk ogenblik worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en CAMBRIO verbindt er zich niet toe om de informatie of ander materiaal op de Site bij te werken.

Inzendingen van gebruikers

Materiaal, informatie of andere mededelingen die u verzendt naar of plaatst op de site ("inzendingen") worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalty's, onherroepelijk, volledig sublicentieerbaar en vrij van eigendomsrechten. CAMBRIO heeft geen verplichtingen met betrekking tot inzendingen.

CAMBRIO zal vrij zijn om inzendingen, samen met alle gegevens, beelden, geluidsfragmenten, tekst en andere zaken die daarin vervat zitten, openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden, op te nemen, te wijzigen en op een andere manier te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.

If you submit personal data to the Site or otherwise to CAMBRIO, you hereby consent to CAMBRIO's use of such data for the purposes of evaluating your information and market CAMBRIO's products and services, including a right to transfer the data to third countries and post information on the Internet. CAMBRIO will be responsible under U.S. law for such processing of personal data and you can contact CAMBRIO in case of incorrect data or other issues related to the personal data. For further information concerning CAMBRIO's processing of personal data, please refer to CAMBRIO's Privacy statement.

Andere

CAMBRIO kan te allen tijde de voorwaarden van deze Wettelijke Notitie herzien door deze te updaten. Verder behoudt CAMBRIO zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de site op elk moment te controleren en stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Indien een voorwaarde of bepaling van deze wettelijke kennisgeving onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast.

Als u vragen heeft over CAMBRIO's verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

CAMBRIO
1445 Kemper Weide Drive
Cincinnati, OH 45240-1637
Telefoon: 0 1 513 674 000
Email: vasb@pnzoevb.pbz